Servis elektro čierna technika

Poskytované služby

 • záručné opravy televízorov značky Orava
 • pozáručné opravy televízorov všetkých značiek a typov
 • oprava videií, dvd prehrávačov , diaľkových ovládačov …
 • inštalácia novo zakúpených príjmačov priamo u zákazníka
 • montáž a servis satelitných prímačov

Zmluvné podmienky opráv:

Servis vykoná objednanú opravu v najkratšom možnom termíne použitím náhradných dielov a technológiou odporúčanou výrobcom daného zariadenia.
Servis vydá objednávateľovi predmet opravy po predložení potvrdenia o prevzatí do servisu. V prípade straty tohto potvrdenia vydá predmet opravy len po preložení platného OP.
Servis vyúčtuje vykonanú službu a použitý materiál na základe platného cenníka opráv servisu.
V prípade odmietnutia zaplatenia vyúčtovanej čiastky servis zariadenie nevydá.
Servis poskytne na vykonanú opravu záruku podľa platných právnych predpisov.
Servis vydá spolu s opravovaným zariadením aj vymenené vadné diely.
Ak objednávateľ neprevezme predmet opravy do 1 mesiaca po uplynutí posledného dňa stanovenej doby, má servis právo účtovať poplatok za uskladnenie a to vo výške 0,03 € s dph za každý deň omeškania. Ak si objednávateľ nevyzdvihne predmet opravy ani v lehote ďalších 6 mesiacov, je servis oprávnený odpredať predmet opravy tretej osobe.
Servis týmto vyhlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou servisu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.
Záručné podmienky: Na vykonané servisné práce poskytujeme záručnú dobu 3 mesiace a na vymenené náhradné diely 6 mesiacov. * Vzhľadom na zložitosť zariadení spotrebnej elektroniky sa môže v priebehu záručnej doby poskytnutej servisom závada opakovať. Napriek podobným vonkajším prejavom závady sa môže stať, že závadu spôsobuje časť zariadenia, ktorá nebola predmetom predošlej opravy. V takomto prípade nebude reklamácia uznaná a bude výúčtovaná ako ďalšia oprava.

Bezplatné odstránenie závady sa tiež nevzťahuje na: pravidelnú údržbu, alebo výmenu mechanických súčiastok podliehajúcich opotrebeniu :

 • poškodenia spôsobené nešetrným alebo nesprávnym zaobchádzaním
 • závady spôsobené živelnou udalosťou, ohňom, statickou elektrinou, kolísaním napätia v elektrorozvodnej sieti
 • neodbornou inštaláciou a závadami systémov, v ktorých bol výrobok inštalovaný
 • výrobky, do ktorých zasiahli neoprávnené osoby, vrátane úprav, modifikácií a zásahov neautorizovaných servisov
 • závady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu alebo cudzích premetov do útrob výrobku
 • poškodenia, vzniknuté z profesionálneho či komerčného využívania výrobkov, určených pre domácu potrebu.

 

 

beton barbekü